Polityka Prywatności serwisu internetowego datezone.com, zwanego dalej Serwisem

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu oraz prawa przysługujące Użytkownikom w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Polityka Prywatności uwzględnia wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej RODO oraz przepisy polskich aktów prawnych, w tym m.in. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Odwiedzając stronę Serwisu lub korzystając z usług Serwisu Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje niniejszą Politykę Prywatności oraz zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych. Definicje pojęć użytych w Polityce Prywatności znajdują się w Regulaminie Serwisu, którego postanowienia stosuje się odpowiednio.
 1. Administrator danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych Użytkownika Serwisu, zwanym dalej Administratorem jest spółka Netspace sp. z o. o., ul. Roderyka Alsa 3/5, 35-030 Rzeszów, Polska, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000766268
  2. Celem uzyskania informacji w przedmiocie przetwarzaniach danych osobowych, Użytkownik Serwisu może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://www.datezone.com/contact/.
  3. Administrator informuje, że może zmieniać treść Polityki Prywatności, co zostanie ogłoszone na stronie Serwisu w zakładce "Nowości" dostępnej pod adresem https://www.datezone.com/news/ oraz na Koncie Użytkownika. Z chwilą ogłoszenia zmiany wchodzą w życie. Użytkownik, który nie zgadza się z wprowadzonymi zmianami powinien zaprzestać korzystania z usług Serwisu.
 2. Cel/zakres przetwarzanych danych osobowych
  1. Administrator przetwarza dane osobowe w różnych celach oraz na różnych podstawach prawnych. Jednakże zawsze cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Użytkownika lub przepisów prawa.
  2. Przetwarzanie danych osobowych może być dokonywane w następujących celach/zakresach:
   1. niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik, którego dane dotyczą lubdo podjęcia działań na żądanie Użytkownika, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO), powyższe jest związane z możliwością uzyskiwania informacji o usługach Serwisu poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem https://www.datezone.com/contact/, weryfikacji adresu e-mail oraz adresu IP Użytkownika, rejestracji Konta w Serwisie, korzystania z usług Serwisu,
   2. niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO), powyższe jest związane z obowiązkami ciążącymi na Administratorze w myśl prawa unijnego lub krajowego i celu przetwarzania z tego prawa wynikającego; Administrator przetwarza dane konieczne dla wywiązania się w szczególności z obowiązków podatkowych, rachunkowych, nałożonych na stronę bądź uczestników w postępowaniach prowadzonych przed organami publicznymi,
   3. w którym Użytkownik, którego dane dotyczą wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO), w przypadkach tego wymagających Administrator zwróci się o wyrażenie takiej zgody,
   4. niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą wymagające ochrony danych osobowych (art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO, powyższe jest związane w szczególności z przypadkami zapobiegania oszustwom oraz zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji, rozpatrywania reklamacji.
  3. Administrator nie przetwarza tzw. danych wrażliwych, poza danymi podanymi dobrowolnie przez Użytkowników podczas korzystania z usług Serwisu. Dane wrażliwe to dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej. Danych wrażliwych nie wolno przetwarzać, poza przypadkami określonymi w art. 9 ust. 2 RODO (m.in. gdy dane te zostały upublicznione przez samego Użytkownika).
 3. Odbiorcy danych osobowych
  1. Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy Administratora, dostawcy usług hostingowych, podmioty świadczące usługi księgowo-kadrowe, usługi prawne, usługi bankowe, usługi informatyczne oraz inni dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające lub usprawniające realizację usług Serwisu. W każdym przypadku ilość przekazywanych danych będzie ograniczona do wymaganego minimum, a podmioty, którym powierzone zostanie przetwarzanie danych osobowych, zobowiązane będą do przestrzegania zasad poufności oraz bezpieczeństwa danych osobowych. Administrator nie udostępnia danych osobowych podmiotom do tego nieuprawnionym. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich oraz do organizacji międzynarodowych.
  2. Odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania, zgodnie z prawem unijnym lub krajowym. Administrator może zatem udostępniać dane osobowe Użytkownika właściwym organom władzy publicznej na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Okres przechowywania danych osobowych, w tym kryteria jego ustalania
  1. Administrator przechowuje dane osobowe przez czas nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, dla których dane osobowe są przetwarzane, tj. odpowiednio do momentu:
   1. przedawnienia roszczeń, w przypadku danych przetwarzanych dla wykonania umowy, w tym podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed jej zawarciem,
   2. wygaśnięcia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w przypadku gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia tego obowiązku,
   3. złożenia sprzeciwu, w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody Użytkownika, gdy zgoda jest jedyną podstawą przetwarzania danych,
   4. wygaśnięcie prawnie uzasadnionych interesów, w przypadku gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią.
 5. Prawa Użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych
  1. Użytkownik ma prawo do:
   1. żądania od Administratora udzielenia informacji czy są przetwarzane jego dane osobowe, w tym do uzyskania do nich dostępu oraz informacji stanowiących treść Polityki Prywatności i szczegółowo wymienionych w art. 15 RODO,
   2. żądania od Administratora sprostowania lub uzupełnienia jego danych, jeżeli dane te są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO),
   3. żądania od Administratora usunięcia jego danych (prawo do bycia zapomnianym) w razie zaistnienia przesłanek, o jakich mowa w art. 17 RODO,
   4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania jego danych, w przypadkach zaistnienia przesłanek określonych w art. 18 RODO,
   5. otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jego dotyczących, a dostarczonych Administratorowi, w tym prawo przesłania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, w razie zaistnienia przesłanek, o jakich mowa w art. 20 RODO,
   6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych przy zaistnieniu podstaw, o jakich mowa w art. 21 RODO,
   7. cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO,
   8. wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Informacja o dobrowolności podania danych osobowych
  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niekiedy konieczne dla korzystania z Serwisu, w szczególności: adres e-mail oraz adres IP Użytkownika jest niezbędny do zarejestrowania, w tym utrzymania Konta w Serwisie, a odmowa podania przez Użytkownika tych danych uprawnia Administratora do odmowy świadczenia usług; numer karty kredytowej, numer konta bankowego, numer telefonu jest konieczny dla zrealizowania płatności za płatne usługi Serwisu, a odmowa podania przez Użytkownika tych danych uprawnia Administratora do odmowy świadczenia płatnych usług.
  2. Treści publikowane w Serwisie są widoczne w następujący sposób:
   1. strony główne Profili - zarówno dla zalogowanych, jak i niezalogowanych Użytkowników,
   2. zdjęcia i filmy dodane do galerii publicznej - dla wszystkich zalogowanych Użytkowników,
   3. zdjęcia i filmy dodane do galerii prywatnej - wyłącznie dla znajomych Użytkownika,
   4. zdjęcia wysyłane w prywatnych wiadomościach - wyłącznie dla odbiorcy wiadomości.
 7. Pliki Cookies
  1. Administrator nie podejmuje decyzji wyłącznie na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Serwis używa tzw. plików cookies, czyli krótkich plików tekstowych, które zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu Użytkownika oraz unikalny numer. Pliki cookies nie stanowią zagrożenia dla urządzenia końcowego Użytkownika.
  2. W Serwisie stosowane są sesyjne pliki, tymczasowo przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane podczas logowania się na Konto, celem utrzymanie sesji Użytkownika, tj. braku konieczności każdorazowego podawania loginu oraz hasła na podstronach Serwisu. W chwili wylogowania się z Serwisu lub wyłączenia urządzenia, pliki te są usuwane. Serwis korzysta również z plików trwałych, wykorzystywanych do zapamiętania loginu oraz hasła (w zakodowanej postaci) zalogowanego Użytkownika, które są usuwane po upływie roku od ich zapisania lub wcześniej przez Użytkownika.
  3. Serwis korzysta także z technologii local storage dla usprawnia korzystania z Serwisu. Elementy zapisane przy użyciu w/w technologii nie mają ograniczenia czasowego oraz funkcjonują do czasu ich usunięcia na wniosek Użytkownika. Technologia local storage nie stanowi zagrożenia dla urządzenia Użytkownika.
  4. Poruszając się po Serwisie lub korzystając z zawartości Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies oraz technologii local storage. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na używanie powyższych mechanizmów, może zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej lub na urządzeniu mobilnym albo zrezygnować z korzystania z Serwisu. Brak zmiany ustawień oznacza ich akceptację. Wyłączenie plików cookies uniemożliwi korzystanie z Serwisu, natomiast wyłączenie local storage uniemożliwi korzystanie z filmów i kamer. Informacje dotyczące zmian w ustawieniach dostępne są na stronach poszczególnych producentów przeglądarek internetowych lub w sekcji „Pomoc” w danej przeglądarce internetowej.
 8. Zabezpieczenie danych osobowych
  1. Administrator stosuje środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych przed ich utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem lub ich nieuprawnionym dostępem. Środki bezpieczeństwa są bieżąco aktualizowane stosowanie do postępu technicznego.
  2. Użytkownik powinien chronić login oraz hasło służące do logowania się do Konta. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezapewnienie przez Użytkownika ochrony swojego loginu oraz hasła do Konta, w tym udostępnienie go innym osobom.
Data ostatniej aktualizacji Polityki Prywatności: 10.01.2019