Regulamin serwisu internetowego Datezone

§ 1. Wstęp
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w serwisie internetowym Datezone
 2. Postanowienia Regulaminu definiują prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Użytkownika Serwisu oraz podmiotu zarządzającego i administrującego usługami udostępnianymi za pośrednictwem Datezone
 3. Każda osoba korzystająca z Usług Serwisu obowiązana jest do przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie
 4. Rejestracja oraz posiadanie Konta w Serwisie jest darmowe
 5. Serwis przeznaczony jest tylko i wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 lat
 6. Regulamin serwisu Datezone dostępny jest pod adresem: www.datezone.com/terms/

§ 2. Definicje
 1. Ilekroć w Regulaminie występują poniższe pojęcia, należy je zrozumieć w następujący sposób:
  1. Regulamin - niniejszy dokument formułujący zasady korzystania z serwisu internetowego Datezone, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkownika a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Administratora, będącego podmiotem prowadzącym, zarządzającym oraz administrującym Serwisem
  2. Serwis - serwis internetowy, istniejący pod adresem strony internetowej www.datezone.com
  3. Administrator - podmiot prowadzący, zarządzający i administrujący Serwisem
  4. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Usług Serwisu poprzez dokonanie rejestracji oraz akceptacji Regulaminu, poprzedzających pełną aktywację Konta, a w następstwie założenie Profilu w Serwisie
  5. Użytkownik Niezarejestrowany - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która nie dokonała rejestracji, nie posiada Konta, jednak korzysta z Usług Serwisu zobowiązując się tym samym do przestrzegania postanowień Regulaminu
  6. Konto - integralny, nieodłączny oraz bezpłatny element Serwisu, udostępniany Użytkownikowi po skutecznym procesie rejestracji poprzez założenie, którego Użytkownik zostaje dodany do bazy danych Serwisu oraz zyskuje możliwość zarządzania własnymi Danymi (ich zamieszczaniem, udostępnianiem, publikowaniem, modyfikowaniem, usuwaniem) podanymi przy rejestracji oraz innymi elementami związanymi z wykorzystaniem Usług udostępnianych przez Serwis w ramach posiadania Konta
  7. Profil - ogół informacji, Danych oraz innych elementów samodzielnie i dobrowolnie zamieszczanych przez Użytkownika w ramach posiadanego Konta, stanowiących charakterystykę jego osoby, prezentowanych innym Użytkownikom Serwisu
  8. Login - indywidualny i niepowtarzalny ciąg znaków wprowadzany przez Użytkownika na etapie rejestracji, stanowiący jego stałą nazwę w Serwisie a umożliwiający zarządzanie własnym Kontem, poprzez identyfikację na etapie logowania
  9. Usługa - każde świadczenie wykonywane przez Datezone na rzecz Użytkownika w ramach jego uczestnictwa w Serwisie
  10. Usługa Płatna - określana jako dodatkowa, świadczona tylko i wyłącznie na wyraźne żądanie Użytkownika, po wniesieniu określonej opłaty
  11. Dane - wszelkie treści oraz informacje, w szczególności zdjęcia, filmy, transmisje z kamer, wpisy, komentarze i wypowiedzi, samodzielnie oraz dobrowolnie zamieszczane przez Użytkownika, w celu prezentacji własnej osoby w Serwisie
  12. Dane Osobowe - podawane przez Użytkownika w procesie rejestracji informacje dające możliwość zidentyfikowania jego osoby, w szczególności adres poczty email, adres IP; gromadzone i przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia Usług oraz funkcjonowania Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem

§ 3. Informacje podstawowe
 1. Podmiotem prowadzącym, zarządzającym i administrującym Serwisem jest właściciel Serwisu, zwany Administratorem
 2. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, elementy grafiki, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej
 3. Przeznaczeniem Serwisu Datezone jest udostępnianie miejsca na serwerze, w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Usług Serwisu, tj. publikowania swoich Danych oraz innych treści, w szczególności zdjęć, filmów i transmisji z kamer zgodnych z Regulaminem Serwisu, w celu prezentowania własnej osoby oraz nawiązywania znajomości i komunikowania się z innymi Użytkownikami
 4. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna; jedynym jej warunkiem jest wprowadzenie Loginu, hasła, wymaganych Danych oraz prawidłowego adresu email, na który wysyłany jest link aktywujący, warunkujący założenie Konta w Serwisie
 5. Administratorem Danych Osobowych (w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych), pozyskanych w drodze rejestracji jest tylko i wyłącznie podmiot zarządzający i administrujący Serwisem zwany Administratorem
 6. Użytkownik w każdej chwili ma prawo do usunięcia Konta i zaniechania publikowania jego Danych, czego skutkiem jest ich trwałe usunięcie z serwera

§ 4. Wymogi techniczne korzystania z Serwisu
 1. Użytkownik w celu poprawnego korzystania z Usług oferowanych przez Serwis, winien stosować się do wymogów technicznych, opisanych w § 4 Regulaminu a wszelkie podejmowane działania odbiegające od tych wymogów mogą doprowadzić do nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności
 2. Do korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie przez Użytkownika odpowiednich urządzeń, pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, w tym przeglądarki internetowej, umożliwiającej wyświetlanie stron www, akceptującej pliki cookies wraz z obsługą języka javascript, a także skrzynki pocztowej email, niezbędnej do odbioru linku aktywującego Konto w Serwisie
 3. Serwis używa plików cookies; Użytkownik korzystając z Usług Serwisu wyraża zgodę na zapis cookies w swoim komputerze lub innym urządzeniu wykorzystywanym przez siebie do korzystania z Internetu
 4. Używanie przeglądarki internetowej nie obsługującej cookies oraz javascript, może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności
 5. Do korzystania z Usług Serwisu takich jak filmy i kamery niezbędna jest przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5.
 6. W ramach korzystania z Serwisu zabronione jest używanie wszelkich botów, wirusów i innych programów mogących wpłynąć na działanie Serwisu

§ 5. Usługi
 1. Serwis, udostępniając Użytkownikowi bezpłatną przestrzeń serwerową, świadczy na jego rzecz Usługi umożliwiające:
  1. zamieszczanie i publikowanie a poprzez to udostępnianie innym Użytkownikom swoich Danych, w szczególności wpisów, komentarzy, wraz ze zdjęciami, filmami i transmisjami z kamer przedstawiającymi wizerunek własny, za publikowanie których Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność
  2. przeszukiwanie i przeglądanie wszelkich dostępnych w Serwisie Profili według kryteriów, określonych przez samego Użytkownika oraz komunikowanie się poprzez oferowane przez Serwis wszelkie, możliwe kanały wymiany informacji między Użytkownikami
  3. korzystanie z pozostałych, oferowanych przez Serwis Usług bezpłatnych, w szczególności:
   1. wysyłanie prywatnych wiadomości do innych Użytkowników Serwisu
   2. komentowanie Profili oraz polubienia materiałów dodanych przez innych Użytkowników
   3. tworzenie grup, imprez
   4. oraz płatnych, w szczególności: korzystanie z przywilejów Konta VIP oraz Konta Zweryfikowanego
 2. Warunki korzystania z Usług Płatnych, oraz opłaty za w/w Usługi opisane są w zakładce "Weryfikacja & VIP", dostępnej po zalogowaniu się Użytkownika na Konto
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany (dodawania, usuwania, rozszerzania lub ograniczania) zakresu dostępu Użytkownikowi do istniejących, jak również tworzonych w przyszłości wszelkich Usług oferowanych przez Serwis
 4. O każdej zmianie, o której mowa w § 5 pkt 3 Regulaminu, Administrator obowiązany jest poinformować Użytkownika, poprzez umieszczenie na stronie głównej Serwisu odpowiednich informacji o w/w zmianach

§ 6. Uczestnictwo w serwisie/zasady korzystania
 1. Uczestnictwo w Serwisie jest jednoznaczne z bezwzględną akceptacją niniejszego Regulaminu
 2. Uczestnikiem zwanym dalej Użytkownikiem może być każda osoba fizyczna w wieku powyżej 18 lat, która po zaakceptowaniu Regulaminu Serwisu, w sposób prawidłowy dokona rejestracji, zakładając tym samym Konto
 3. Dostęp do wszystkich treści oraz informacji zawartych w Profilach Użytkowników wymaga rejestracji, w tym założenia Konta
 4. Procedura rejestracji w Serwisie przebiega etapowo i opiera się na następujących krokach:
  1. wypełnienie formularza rejestracyjnego, dostępnego w Serwisie pod adresem www.datezone.com/#register wymaganymi Danymi zgodnymi z prawdą i stanem faktycznym, a niezbędnymi, ze względu na charakter i przeznaczenie Serwisu
  2. zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu
  3. przekazanie (przesłanie) w/w formularza rejestracyjnego Administratorowi dzięki sieci Internet
  4. odebranie poprzez podaną przy rejestracji skrzynkę pocztową email, linku aktywującego Konto w Serwisie
  5. kliknięcie w link aktywujący nie później niż w ciągu 7 dni od momentu wypełnienia formularza rejestracyjnego
 5. W przypadku nie dokonania aktywacji Konta, stanowiącej kliknięcie w link aktywujący w ciągu 7 dni od momentu rejestracji, zostanie ona anulowana. Po tym czasie możliwe jest dokonanie ponownej rejestracji
 6. Dokonanie skutecznej procedury rejestracji, a tym samym założenia Konta i korzystania ze świadczonych przez Serwis Usług, możliwe jest w warunkach spełniania wymogów technicznych, określonych w § 4 Regulaminu
 7. Jedna osoba może posiadać tylko i wyłącznie jedno Konto w Serwisie. Zabronione jest tym samym udostępnianie Konta bądź Loginu i hasła do Konta osobom trzecim
 8. Konto, na które Użytkownik nie zalogował się przez okres 3 lat ulega usunięciu

§ 7. Prawa, obowiązki/odpowiedzialność Użytkownika
 1. Poprzez dokonanie rejestracji, a następnie aktywowanie Konta, Użytkownik oświadcza, iż:
  1. zapoznał się i w pełni zaakceptował postanowienia niniejszego Regulaminu
  2. rozpowszechniane przez niego Dane, informacje oraz inne treści, w szczególności zdjęcia, filmy, transmisje z kamer, wpisy, komentarze i wypowiedzi:
   1. są zgodne z prawem obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu
   2. nie naruszają praw ani dóbr osobistych innych Użytkowników, bądź osób trzecich z uwzględnieniem poszanowania ich płci, orientacji oraz godności i prawa do wyrażania opinii
   3. są zgodne z zasadami współżycia społecznego oraz nie noszą cech wulgarnych, obraźliwych, dyskryminujących, rasę, etniczność, płeć, wyznanie a także innych, które Administrator uzna za sprzeczne z normami moralnymi i dobrymi obyczajami
   4. nie zawierają gróźb, bezpodstawnych oskarżeń, jakichkolwiek wymuszeń i prowokacji, mających na celu obrażanie i znieważanie innych Użytkowników
   5. zamieszcza dobrowolnie, wyrażając tym samym zgodę na upublicznianie oraz udostępnianie ich za pośrednictwem Serwisu innym Użytkownikom, z wyjątkiem Danych:
    1. dostępowych do Konta, tj. hasła, linku aktywującego
    2. Danych Osobowych, tj. adresu poczty email
   6. stanowią prywatne opinie i poglądy Użytkownika, za których formę i treść ponosi wyłączną odpowiedzialność
   7. są zgodne z prawdą i stanem faktycznym
   8. przedstawiają tylko i wyłącznie wizerunek własny lub wizerunek własny, wraz z wizerunkiem osób trzecich jedynie w przypadku, gdy wyraziły one na to zgodę. Jednocześnie Użytkownik jest świadomy odpowiedzialności, jaka ciąży na nim za umieszczenie Danych, Danych Osobowych oraz wizerunku osób trzecich bez ich zgody
   9. zabronione jest korzystanie z programów umożliwiających emitowanie transmisji z kamer gotowych filmów
   10. zabronione jest zapisywanie zdjęć, filmów lub nagrywanie transmisji z kamer innych Użytkowników oraz ich powielanie i rozpowszechnianie
  3. posiada wszelkie, wymagane, majątkowe prawa autorskie do publikowania zamieszczanych na łamach Serwisu treści oraz prawo do wykorzystania wizerunku w celu udostępniania go w Serwisie
  4. udziela Administratorowi licencji na gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie, utrwalanie oraz zwielokrotnianie w/w treści nieodpłatnie i bezterminowo
  5. wyraża zgodę na:
   1. przetwarzanie przez Administratora swoich Danych, zamieszczanych informacji oraz innych treści, w szczególności zdjęć, filmów, transmisji z kamer, wpisów, wypowiedzi i komentarzy, poprzez ich prezentowanie na łamach Serwisu
   2. umieszczanie przez Administratora banerów i okien reklamowych, wyświetlanych na stronach Serwisu, w tym także na stronie Profilu Użytkownika
   3. otrzymywanie od Administratora komunikatów o charakterze technicznym, informacyjnym oraz informacji handlowych, za pośrednictwem poczty email
   4. gromadzenie i przetwarzanie Danych Osobowych, w zakresie niezbędnym do funkcjonowania Serwisu
 2. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do celów innych, niż został do tego przeznaczony, w szczególności niedozwolone jest:
  1. udostępnianie za pośrednictwem Serwisu zdjęć, filmów i transmisji z kamer pobranych z innych serwisów internetowych, a także zawierających adresy innych stron www lub przedmiotów i postaci fikcyjnych
  2. masowe wystawianie złośliwych komentarzy oraz dokonywanie innych czynności działających na szkodę Użytkowników Serwisu
  3. posiadanie więcej niż jednego Konta w Serwisie
  4. podawanie Danych Osobowych oraz innych informacji wskazujących na możliwość nawiązania z Użytkownikiem bezpośredniego kontaktu (tj. numer telefonu, numery komunikatorów internetowych, adres email, adresy stron internetowych i inne) w treściach ogólnie dostępnych dla wszystkich Użytkowników, jakimi są opisy Profilu, komentarze, chat kamer oraz dodawane zdjęcia, filmy i transmisje Użytkownika. Użytkownik ma możliwość udostępniania w/w Danych tylko i wyłącznie za pośrednictwem prywatnych wiadomości oraz prywatnych transmisji z kamer
  5. oferowanie za pośrednictwem serwisu usług i produktów w zamian za przelewy bądź doładowania telefonów
  6. podejmowanie działań o charakterze reklamowym oraz zamieszczanie niepożądanych treści, tj. spamu
  7. ingerowanie w techniczną strukturę Serwisu, w sposób naruszający jego prawidłowe funkcjonowanie
  8. zapisywanie, powielanie i rozpowszechnianie dodawanych przez Użytkowników zdjęć, filmów i transmisji z kamer
  9. kopiowanie/powielanie w całości lub w części, treści publikowanych na łamach Serwisu bez zgody Administratora, z wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku, wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)
 3. Użytkownik może w każdej chwili samodzielnie i na trwałe usunąć swoje Konto bez podania przyczyny. Tym samym usunięciu ulęgają w tym przypadku Profil Użytkownika oraz wszelkie Dane i treści, publikowane przez niego na łamach Serwisu, z zastrzeżeniem, iż adres IP oraz adres skrzynki pocztowej email Użytkownika są logowane
 4. Samodzielne usunięcie Konta przez Użytkownika skutkuje bezpowrotnym zaprzestaniem świadczenia przez Serwis wszelkich Usług, zarówno bezpłatnych, jak i płatnych

§ 8. Prawa, obowiązki/odpowiedzialność Administratora
 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, autentyczność oraz prawdziwość Danych i innych treści, zamieszczanych i publikowanych przez Użytkownika w Serwisie, będących tylko i wyłącznie jego własnymi opiniami
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność informacji o Użytkownikach rozpowszechnianych przez i pomiędzy Użytkownikami
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia oraz stosunki pomiędzy Użytkownikami, wynikłymi w konsekwencji spotkania/znajomości/relacji, zarówno w, jak i poza obszarem funkcjonowania Serwisu
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody majątkowe, poniesione przez Użytkownika, powstałe na skutek uczestnictwa w Serwisie
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za włamania na Konta, kradzieże Kont oraz skutki korzystania z Konta przez osoby inne niż jego Użytkownik
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie przez osoby trzecie treści, w tym zdjęć, filmów oraz transmisji z kamer, zamieszczanych przez Użytkownika w Serwisie do celów prywatnych, poprzez ich powielanie, udostępnianie i publikowanie na łamach innych serwisów internetowych, bądź w pozostałych mediach bez zgody Użytkownika
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę zgromadzonych Danych Użytkownika, w przypadkach:
  1. awarii urządzeń udostępniających Internet
  2. dysfunkcji sieci Internet
  3. na skutek działania osób trzecich
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie systemów teleinformatycznych przy dokonywaniu płatności za Usługi Płatne
 9. Administrator, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.), zobowiązuje się do nie udostępniania Danych Osobowych Użytkownika żadnym innym podmiotom ani osobom trzecim, nieupoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa
 10. Administrator zapewnia, iż dołoży wszelkich starań, aby w/w Dane Osobowe były strzeżone właściwie, tj. w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i innymi rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie
 11. Administrator zapewnia, iż będzie podejmował wszelkie starania, aby Użytkownik mógł korzystać z Serwisu w sposób prawidłowy chyba, że przyczyny dysfunkcji Serwisu są od niego niezależne
 12. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego wyłączenia Serwisu, całkowitego zaprzestania jego prowadzenia, stosowania przerw technicznych, przeprowadzania konserwacji uniemożliwiających stale lub czasowe korzystanie z Usług bez konieczności uprzedniego powiadamiania Użytkownika
 13. Administrator zastrzega sobie prawo do stałego wglądu we wszelkie Dane i treści zamieszczane przez Użytkownika na łamach Serwisu, w tym również w prywatne wiadomości, zdjęcia i filmy w galerii prywatnej oraz prywatny chat i transmisje z kamer
 14. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji, założenia Konta, utworzenia Profilu, zamieszczania Danych, a także innych informacji, w tym wpisów, komentarzy, opinii oraz treści, wraz ze zdjęciami, filmami i transmisjami z kamer, bez podania przyczyny
 15. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania bądź modyfikowania wszelkich Danych, komentarzy, postów oraz pozostałych treści, zamieszczanych przez Użytkownika, a także poszczególnych elementów jego Profilu, o ile nie są zgodne z Regulaminem lub w sposób subiektywny uzna takowe za nienadające się do publikacji na łamach Serwisu
 16. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub całości własności Serwisu, bądź wszelkich lub poszczególnych praw i obowiązków związanych z prowadzeniem i administrowaniem Serwisu, bez wcześniejszego uprzedzenia Użytkownika
 17. Administrator informuje, iż aby uzyskać skuteczną odpowiedź, wszelkie zapytania, uwagi i reklamacje kierować należy korzystając z formularza kontaktowego, dostępnego pod adresem: www.datezone.com/contact

§ 9. Blokada/usunięcie konta
 1. Mając na uwadze prawidłowe korzystanie z Serwisu oraz uwzględniając w pełni jego przeznaczenie, Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania lub trwałego usunięcia Konta Użytkownika bez wcześniejszego uprzedzenia, w przypadku, gdy Użytkownik:
  1. naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności nie stosuje się do wymogów określonych w § 7 Regulaminu
  2. nie zaakceptował wprowadzonych zmian w Regulaminie
 2. Informację o czasowym zablokowaniu Konta, Administrator zamieszcza w panelu danego Użytkownika. Komunikat widoczny jest po zalogowaniu się i wejściu do panelu Użytkownika
 3. Okres czasowej blokady Konta ustalany jest indywidualnie przez Administratora
 4. W przypadkach czasowego zablokowania Konta, Administrator odblokuje Konto po upływie określonego terminu. Administrator zastrzega sobie prawo do odblokowania Konta wcześniej, pod warunkiem, że Użytkownik zobowiąże się do nie popełniania działań sprzecznych z Regulaminem lub zaleceniami Administratora
 5. Trwałe usunięcie Konta przez Administratora, skutkuje bezpowrotnym zaprzestaniem świadczenia przez Serwis wszelkich Usług, zarówno bezpłatnych, jak i płatnych, a w przypadku czasowego zablokowania Konta zaprzestanie świadczenia części Usług, opisanych w § 5 Regulaminu, następuje na określony czas
 6. Na przypadki określone w § 9, pkt 1, 3 Regulaminu, Użytkownikowi nie przysługuje reklamacje/odwołanie

§ 10. Reklamacje
 1. Na wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz możliwościach korzystania z oferowanych przez Serwis Usług, (o ile nie są to przyczyny niezależne od Administratora) Użytkownik może złożyć reklamację
 2. Reklamację Użytkownik winien zgłaszać Administratorowi, z uwzględnieniem § 8 pkt 17 Regulaminu
 3. Reklamację Administrator będzie rozpatrywał w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od momentu otrzymania jej zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu
 4. W przypadkach, gdy zgłoszona reklamacja dotyczy nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu wynikających z:
  1. braku znajomości Regulaminu
  2. świadomego nie zastosowania się do Regulaminu
  3. świadomego nie zastosowania się do wymogów technicznych, opisanych w § 4 Regulaminu
  4. umyślnego nie zastosowania się do indywidualnych wskazówek Administratora lub wprowadzanych zmian w korzystaniu z Serwisu, o których Użytkownik został powiadomiony
  Administrator może pozostawić reklamację bez rozpatrzenia
 5. W przypadku nieprawidłowości w działaniu systemów teleinformatycznych, przy dokonywaniu płatności za Usługi Płatne, Użytkownik reklamację może składać u Administratora Serwisu, bądź bezpośrednio u operatora płatności
 6. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji będzie tego wymagało, Administrator może bez wcześniejszego uprzedzenia Użytkownika:
  1. ingerować w techniczną strukturę jego Konta/Profilu
  2. dokonywać modyfikacji w Koncie/Profilu i ustawieniach Konta/Profilu Użytkownika a także wszelkich Danych i treściach przez niego publikowanych
 7. Przed zgłoszeniem reklamacji, Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią zakładki "Pomoc", dostępnej pod adresem www.datezone.com/support
 8. Rozpatrzenie reklamacji przez Administratora jest ostateczne, tym samym Użytkownikowi nie przysługuje prawo odwołania się od w/w decyzji

§ 11. Zmiany Regulaminu
 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyny oraz wcześniejszego uprzedzenia Użytkownika, z tym, że Administrator zobowiązuje się do niezwłocznego opublikowania w/w zmian na stronie głównej Serwisu, wraz z widoczną informacją o ich dokonaniu
 2. Po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian do Regulaminu, każdy Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z w/w zmianami. Jednocześnie każde zalogowanie się Użytkownika na Konto po wprowadzeniu w/w zmian oznacza ich bezwzględne zaakceptowanie
 3. W przypadku odmowy akceptacji zmian w Regulaminie, a co za tym idzie wyrażenia woli usunięcia Konta, Użytkownik ma obowiązek powiadomić o tym Administratora poprzez formularz kontaktowy, dostępny pod adresem: www.datezone.com/contact. Administrator usunie Konto w terminie i na zasadach określonych w § 10 pkt 3 Regulaminu. Niezarejestrowani Użytkownicy, odmawiając zaakceptowania w/w zmian zobowiązani są do zaprzestania korzystania ze wszelkich, świadczonych przez Serwis Usług