Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis internetowy datezone.com, zwany dalej Regulaminem

 1. Postanowienia wstępne
  1. Świadczącym usługi jest właściciel Serwisu - spółka Netspace sp. z o. o., ul. Roderyka Alsa 3/5, 35-030 Rzeszów, Polska, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000766268, zwany dalej Administratorem.
  2. Korzystającym z usług Serwisu jest osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych, zwana dalej Użytkownikiem.
  3. Zasady przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkownika, w tym prawa przysługujące Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem danych osobowych, określone zostały w "Polityce Prywatności" dostępnej na stronie Serwisu pod adresem https://www.datezone.com/privacy/.
  4. Użyte w Regulaminie wyrażenia oznaczają:
   1. Serwis - serwis internetowy umieszczony w domenie datezone.com,
   2. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem,
   3. Konto - konto w Serwisie dobrowolnie udostępniane Użytkownikowi po skutecznym procesie rejestracji, umożliwiające korzystanie z usług Serwisu,
   4. Profil - ogół informacji, danych oraz innych elementów samodzielnie i dobrowolnie zamieszczanych przez Użytkownika w ramach Konta, stanowiących charakterystykę Użytkownika, prezentowanych innym Użytkownikom Serwisu,
   5. Dane - wszelkie treści oraz informacje, w szczególności zdjęcia, filmy, transmisje z kamer, opisy, komentarze oraz wypowiedzi zamieszczane dobrowolnie przez Użytkownika w Serwisie,
   6. Osoba trzecia - podmiot nie będący Użytkownikiem Serwisu.
  5. Użytkownik lub Osoba trzecia może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://www.datezone.com/contact/.
 2. Wymagania techniczne do korzystania z usług Serwisu
  1. Do korzystania z usług Serwisu, w tym dokonania rejestracji oraz założenia Konta, konieczne jest posiadanie urządzenia elektronicznego z dostępem do Internetu wraz z zainstalowaną przeglądarką internetową umożliwiającą wyświetlanie stron www i obsługą JavaScript, plików cookies, a także skrzynki pocztowej e-mail, niezbędnej do odbioru linku aktywującego Konto.
  2. Do korzystania z usług takich jak filmy i kamery, niezbędna jest także przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5. W zależności od rodzaju usługi, urządzenie powinno być wyposażone dodatkowo w kartę dźwiękową, słuchawki/głośniki, mikrofon oraz obsługę technologii local storage.
  3. Używanie przeglądarki internetowej nie obsługującej plików cookies i JavaScript uniemożliwi korzystanie z Serwisu.
  4. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów mogących wpływać na działanie Serwisu.
  5. Użytkownik dla poprawnego korzystania z usług Serwisu, powinien stosować się do powyższych wymogów technicznych. Wszelkie działania odbiegające od tych wymogów, mogą doprowadzić do nieprawidłowości w korzystaniu z usług Serwisu, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Administrator nie ponosi także odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usług Serwisu, jakie mogą wynikać z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika lub z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika, w tym za inne dysfunkcje Serwisu niezależne od Administratora.
 3. Usługi świadczone w ramach Serwisu
  1. W ramach świadczonej usługi, Administrator umożliwia Użytkownikowi nawiązanie znajomości z innym Użytkownikiem za pośrednictwem Serwisu. Administrator zapewnia w szczególności możliwość:
   1. założenia Konta,
   2. zamieszczania i udostępniania przez Użytkownika innym Użytkownikom swoich Danych, a w szczególności, opisów, zdjęć, filmów i transmisji z kamer,
   3. przeglądania dostępnych w Serwisie Profili oraz komunikowanie się z innymi Użytkownikami poprzez dostępne w Serwisie kanały wymiany informacji,
   4. wysyłania prywatnych wiadomości do innych Użytkowników Serwisu,
   5. komentowania zdjęć i filmów innych Użytkowników, dodawania postów, wypowiadanie się na chacie kamer, dokonywanie tzw. polubień materiałów dodanych przez innych Użytkowników,
   6. tworzenia grup lub imprez.
  2. Świadczone usługi mogą mieć charakter nieodpłatny lub odpłatny. Użytkownik może skorzystać z dodatkowych, płatnych usług, zapewniających dostęp do takich funkcji, jak w szczególności brak limitu ilości rozpoczynanych rozmów, wyświetlanie Użytkowników odwiedzających Profil innego Użytkownika i możliwość dodawania ogłoszeń. Warunki, zakres korzystania z usług płatnych, cennik tych usług i formy płatności, znajdują się na stronie Serwisu w zakładce "Weryfikacja & VIP", dostępnej dla Użytkownika po zalogowaniu się na Konto. Usługi płatne są świadczone na życzenie Użytkownika i po dokonaniu przez Użytkownika płatności.
  3. Administrator celem usprawnienia korzystania z Serwisu, w tym podnoszenia jakości usług, może wprowadzać aktualizacje w zakresie usług Serwisu, w tym ich dostępu dla Użytkownika. Aktualizacje są publikowane w zakładce "Nowości" pod adresem https://www.datezone.com/news/.
 4. Rejestracja Konta w Serwisie
  1. Dokonanie rejestracji Konta w Serwisie przebiega etapowo i wymaga od Użytkownika:
   1. wypełnienia formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie pod adresem https://www.datezone.com/#register, danymi w nim wskazanymi zgodnymi z prawdą i stanem faktycznym, a niezbędnymi ze względu na charakter i przeznaczenie Serwisu,
   2. zapoznania się i akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności,
   3. wyrażenia zgody na świadczenie usług przed upływem terminu na odstąpienie od umowy,
   4. przesłania formularza rejestracyjnego Administratorowi za pośrednictwem sieci Internet,
   5. odebrania linku aktywującego Konto przesłanego przez Administratora na podany w formularzu adres e-mail,
   6. kliknięcia w link aktywujący.
  2. W przypadku nieukończenia rejestracji Konta, tj. braku kliknięcia w link aktywujący w ciągu 7 dni od chwili jego wysłania na adres e-mail Użytkownika, próba rejestracji zostanie anulowana, a dane podane w formularzu rejestracyjnym usunięte. Powyższe nie stoi jednak na przeszkodzie dokonania ponownej rejestracji Konta.
  3. Użytkownik ma prawo do posiadania wyłącznie jednego Konta. Niedozwolone jest udostępnianie przez Użytkownika swojego Konta, loginu oraz hasła innym osobom. Użytkownik powinien podjąć odpowiednie działania celem ochrony swojego Konta, loginu oraz hasła.
 5. Odstąpienie od Umowy/rozwiązanie umowy przez Użytkownika
  1. Rozpoczęcie przez Użytkownika korzystania z Serwisu (kliknięcie w link aktywacyjny przesłany Użytkownikowi na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta, a w odniesieniu do usług płatnych - także rozpoczęcie korzystania z usług płatnych) powoduje, że Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy. Rozpoczęcie przez Użytkownika korzystania z usług Serwisu oznacza żądanie świadczenia usług przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, w tym zgodę Użytkownika, iż rozpoczęcie świadczenia usług wiąże się z utratą prawa Użytkownika do odstąpienia od Umowy.
  2. Powyższe nie stoi w sprzeczności z prawem Użytkownika do rozwiązania Umowy. Użytkownik może w każdej chwili samodzielnie, bez podawania przyczyny, usunąć swoje Konto. Usunięcie Konta jest równoznaczne z natychmiastowym rozwiązaniem przez Użytkownika Umowy oraz zaprzestaniem przez Administratora świadczenia wszelkich usług, w tym usług płatnych.
 6. Zasady korzystania przez Użytkownika z Serwisu
  1. Użytkownik korzystając z Serwisu ma obowiązek przestrzegania Regulaminu, przepisów prawa, praw innych Użytkowników oraz Osób trzecich, w tym ich dóbr osobistych oraz zasad współżycia społecznego.
  2. Przeglądanie stron Serwisu nie wymaga dokonania rejestracji oraz założenia Konta. Korzystanie z usług Serwisu, w szczególności możliwość wglądu w Profile Użytkowników, w tym nawiązywanie kontaktu z Użytkownikami, wymaga rejestracji i założenia Konta.
  3. Użytkownik dokonując rejestracji Konta lub korzystając z Serwisu oświadcza, że:
   1. zapoznał się i akceptuje Regulamin,
   2. zapoznał się i akceptuje Politykę Prywatności,
   3. ukończył 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych,
   4. posiada wszelkie wymagane majątkowe prawa autorskie do publikowania zamieszczanych na łamach Serwisu treści oraz prawo do wykorzystania wizerunku innego Użytkownika lub Osoby trzeciej,
   5. jeżeli Dane umieszczane przez Użytkownika stanowią utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r., nr 24. poz. 83 z póź. zm.), Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji, w tym prawo do udzielenia sublicencji, na ich gromadzenie, utrwalanie, publiczne odtwarzanie lub wyświetlanie, modyfikowanie, kopiowanie; Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z udzielonej licencji, usuwając Dane lub Konto,
   6. wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora komunikatów o charakterze technicznym oraz informacyjnym na adres poczty e-mail Użytkownika,
   7. rozpowszechniane przez Użytkownika Dane lub inne informacje są zgodne z powszechnie obowiązującym prawem, nie naruszają praw innych Użytkowników oraz Osób trzecich, w tym ich dóbr osobistych oraz są zgodne z zasadami współżycia społecznego, a w szczególności:
    • nie noszą cech wulgarnych, obraźliwych, dyskryminujących, zniesławiających lub znieważających,
    • nie zawierają gróźb, oskarżeń, jakichkolwiek wymuszeń lub prowokacji,
    • są zamieszczane dobrowolnie, co oznacza świadomość Użytkownika na upublicznianie oraz udostępnianie ich za pośrednictwem Serwisu innym Użytkownikom lub Osobom trzecim, za wyjątkiem danych dostępowych do Konta oraz adresu e- mail,
    • są zgodne z prawdą, w tym stanem faktycznym.
  4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności mogącej wpłynąć na jego funkcjonowanie, w tym od ingerowania w zawartość Serwisu lub elementy techniczne Serwisu oraz od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. W szczególności niedozwolone jest:
   1. dodawanie zdjęć lub filmów pobranych z innych stron internetowych lub nie przedstawiających osoby Użytkownika,
   2. podawanie Danych oraz innych informacji umożliwiających nawiązanie z Użytkownikiem bezpośredniego kontaktu (np. numer telefonu, numery komunikatorów internetowych, adres e-mail) w treściach ogólnie dostępnych dla wszystkich Użytkowników; Użytkownik ma możliwość udostępniania w/w informacji wyłącznie za pośrednictwem prywatnych wiadomości oraz prywatnych transmisji z kamer,
   3. oferowanie za pośrednictwem Serwisu usług lub produktów w zamian za przelewy, doładowania telefonów lub inne korzyści,
   4. podejmowanie działań o charakterze reklamowym oraz zamieszczanie niepożądanych treści, np. spamu lub adresów innych stron internetowych,
   5. dodawanie zdjęć pobranych z Profili innych Użytkowników lub przedstawiających ich Profile,
   6. zamieszczanie danych osobowych innych Użytkowników lub Osób trzecich, w tym także rozpowszechnianie wizerunku innych Użytkowników lub Osób trzecich, bez wymaganego prawem zezwolenia lub ich zgody,
   7. podszywanie się pod inne osoby,
   8. powielanie lub rozpowszechnianie dodawanych przez Użytkowników zdjęć, filmów lub transmisji z kamer.
  5. Użytkownik odpowiada za umieszczane Dane i ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa, praw innych Użytkowników lub Osób trzecich, w tym ich dóbr osobistych lub za naruszenie zasad współżycia społecznego.
  6. Serwis jest własnością Administratora podlegającą ochronie prawnej na podstawie powszechnie obowiązującego prawa. Prawo własności intelektualnej do nazwy Serwisu, jego domeny internetowej i strony Serwisu, w tym innych elementów o cechach utworu pochodzących od Administratora, należy do Serwisu.
 7. Kompetencje Administratora
  1. Administrator kierując się bezpieczeństwem Użytkowników oraz Osób trzecich, w tym dbając o funkcjonalność i sprawne działanie Serwisu oraz o przestrzeganie przez Użytkownika Regulaminu, przepisów prawa, praw innych Użytkowników oraz Osób trzecich, w tym ich dóbr osobistych i zasad współżycia społecznego, ma prawo do podejmowania stosownych działań, w szczególności:
   1. ma prawo wglądu, w tym dostępu we wszelkie Dane oraz treści zamieszczane przez Użytkownika, w tym m.in. w prywatne wiadomości, zdjęcia w galerii prywatnej, prywatne rozmowy prowadzone za pośrednictwem "chata" oraz transmisje z kamer, w tym do ich usuwania lub modyfikowania,
   2. ma prawo weryfikacji pełnoletniości oraz Profilu i Danych Użytkownika,
   3. ma prawo odmowy rejestracji, założenia Konta, utworzenia Profilu, zamieszczania Danych, a także innych informacji, w tym m.in. wpisów, komentarzy, opinii, zdjęć, filmów i transmisji z kamer,
   4. ma prawo stosowania przerw technicznych, polegających na czasowym wyłączeniu działania Serwisu lub niektórych jego funkcji,
   5. ma prawo czasowego zablokowania lub trwałego usunięcia Konta Użytkownika,
   6. ma prawo udostępniania danych osobowych Użytkownika oraz innych danych organom państwa uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa na potrzeby prowadzonych przez te organy postępowań.
  2. Administrator nie odpowiada za prawdziwość Danych podawanych przez Użytkowników, w tym prawdziwość Profilu Użytkownika i nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, jakie mogą zaistnieć pomiędzy Użytkownikami Serwisu lub Osobami trzecimi w świecie rzeczywistym.
 8. Blokada lub usunięcie Konta przez Administratora
  1. Administrator ma prawo do czasowego zablokowania lub trwałego usunięcia Konta Użytkownika w przypadku gdy:
   1. Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu lub nie zaakceptował jego zmian lub
   2. Użytkownik naruszył przepisy prawa, prawa innych Użytkowników lub Osób trzecich, w tym ich dobra osobiste lub
   3. Użytkownik naruszył zasady współżycia społecznego lub
   4. Administrator powziął informację lub otrzymał zgłoszenie wskazujące na naruszenie lub możliwość naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, przepisów prawa, praw Użytkowników lub Osób trzecich, w tym ich dóbr osobistych lub zasad współżycia społecznego.
  2. Blokada Konta skutkuje czasowym uniemożliwieniem korzystania z usług Serwisu. Administrator informuje Użytkownika o zablokowaniu Konta zamieszczając w panelu Użytkownika komunikat wraz z informacją o przyczynie blokady. Okres czasowej blokady Konta ustalany jest przez Administratora. Administrator odblokowuje Konto po upływie określonego terminu.
  3. Usunięcie Konta skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem przez Administratora Umowy, w tym zaprzestaniem świadczenia Użytkownikowi wszelkich usług, w tym usług płatnych.
  4. Konto, na które Użytkownik nie zalogował się przez trzy lata począwszy od dnia ostatniego logowania, jest przez Administratora usuwane.
 9. Postępowanie reklamacyjne
  1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji z tytułu usług świadczonych przez Administratora. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania usług będących następstwem okoliczności, za które Administrator nie jest odpowiedzialny.
  2. Reklamacje można składać Administratorowi za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://www.datezone.com/contact/. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem oraz opis przedmiotu reklamacji.
  3. Administrator udziela Użytkownikowi odpowiedzi na reklamacje w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, z zastrzeżeniem pkt. 9.4. Regulaminu.
  4. Termin udzielenia przez Administratora odpowiedzi na reklamacje, może zostać wydłużony tylko za zgodą Użytkownika wyrażoną po złożeniu reklamacji. Jeżeli Administrator nie udzieli odpowiedzi na reklamacje w terminie, reklamację uważa się za uznaną.
  5. Administrator rekomenduje Użytkownikowi, przed złożeniem reklamacji, zapoznanie się z treścią zakładki "Pomoc", która jest dostępna pod adresem https://www.datezone.com/support/.
 10. Postanowienia końcowe
  1. Dla usprawnienia działania Serwisu, podnoszenia bezpieczeństwa jego Użytkowników oraz Osób trzecich, w tym dostosowania Regulaminu do przepisów obowiązującego prawa, Administrator ma prawo do aktualizacji Regulaminu. Informacja o aktualizacji Regulaminu zostanie opublikowana na stronie Serwisu w zakładce "Nowości", która jest dostępna pod adresem https://www.datezone.com/news/. Użytkownik posiadający Konto o aktualizacji Regulaminu zostanie powiadomiony za pośrednictwem Konta.
  2. Korzystanie z usług Serwisu wymaga zaakceptowania aktualnego Regulaminu. W razie odmowy akceptacji, Użytkownik może samodzielnie usunąć Konto albo poinformować Administratora o braku akceptacji Regulaminu celem usunięcia przez Administratora Konta Użytkownika. Usunięcie Konta oznacza zaprzestanie świadczenia Użytkownikowi wszelkich usług, w tym usług płatnych. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu aktualizacji Regulaminu jest równoznaczne z jego akceptacją.
  3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
Data ostatniej aktualizacji Regulaminu: 10.01.2019